Terrorismebestrijding versterkt haat tegen moslims

Europese inspanningen om terrorisme te bestrijdenzorgen voor een omgeving waarin moslims sneller het slachtoffer zijn van haatzaaiende uitlatingen en aanvallen. Dit zeggen Amnesty International en Open Society Foundations.

‘In de voortdurende “war on terror” worden moslims etnisch geprofileerd ​​en worden ze onevenredig onderworpen aan toezicht, beperkingen van hun bewegingsvrijheid, arrestatie en uitzetting,’ zegt Eda Seyhan, de auteur van de gids. ‘Doordat Europese regeringen hun antiterrorismemaatregelen richtten op moslims, versterkten zij de racistische opvatting dat de islam een “bedreiging” is. Daarmee creëerden zij een klimaat waarin haatzaaiende uitlatingen tegen moslims zijn genormaliseerd.’

De gids Human Rights Guide for Researching Racial and Religious Discrimination in Counter-Terrorism in Europe is bedoeld voor mensen die werken op het gebied van mensenrechten of het tegengaan van discriminatie. De gids laat zien hoe legale activiteiten en connecties van moslims zijn gebruikt als argument om bewaking, arrestatie, uitzetting, het afnemen van de nationaliteit, maatregelen tegen radicalisering en andere beperkingen van hun rechten te rechtvaardigen.

De gids moedigt maatschappelijke organisaties aan zich meer in te spannen om discriminatie te bestrijden, met name in de context van terrorismebestrijding. ‘Om effectieve bondgenoten te zijn in de strijd tegen islamofobie, moeten mensenrechtenorganisaties antiterrorismewetten en -beleid die moslims discrimineren kunnen herkennen en aanvechten,’ zegt Nils Muižnieks van Amnesty International.

De gids dringt aan op een drastische heroverweging van de antiterrorismemaatregelen binnen de Europese Unie. Moslimgemeenschappen moeten daarbij ook een stem aan tafel hebben. Dit geldt ook voor de onlangs gepubliceerde EU-agenda voor terrorismebestrijding en wetwijzigingen in Frankrijk en Oostenrijk die ten onrechte specifiek gericht zijn op  gezagsgetrouwe Europese moslims, aldus de twee mensenrechten organisaties.