Privacy

Privacyreglement 
Hollanda.nu behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites en ander kanalen en social media. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Wij verstrekken ons gegevens niet aan derden.

Disclaimer
Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites. Berichten die oproepen tot geweld of op een andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze berichten en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Het is mogelijk dat de informatie inclusief die op de sites wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie of beeldmateriaal die op of via onze websites is verkregen.

Fotogebruik
Hollanda.nu maakt gebruik van haar eigen fotomateriaal, aangevuld met foto’s van vaste fotografen. Daarnaast maken wij gebruik van foto’s die vallen onder cc label en via de sociaal media. Toch kan het gebeuren dat er een foto en/of afbeelding per ongeluk alsnog op onze site terecht komt. Dit ondanks onze inspanningen de maker van het materiaal te achterhalen.

In het geval dat het een foto/afbeelding betreft waarvan de rechten aantoonbaar bij u berusten, verzoeken wij hiervan melding te maken binnen 4 weken na plaatsing. In overleg kan er gekozen worden voor vermelding of verwijdering. Claims, zonder dat u contact heeft opgenomen, worden niet in behandeling genomen.

Foto’s die worden ingezonden bij persberichten worden opgenomen in ons archief. Door inzending verschaft de afzender ons het recht om deze foto(‘s) her te gebruiken bij toekomstige artikelen.

Gebruiksvoorwaarden 
Hollanda.nu behoudt zich het recht voor-tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Tevens kunnen wij besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op sites en ons social media kanalen te publiceren in andere media.

Email verkeer
De informatie vervat in E-mail berichten die door Hollanda.nu worden verzonden alsmede de meegezonden attachments zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden kan alleen met toestemming van hoofdredactie en niet geadresseerde. Hollanda.nu staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.