Over ons

Moslimkrant is een progressief en onafhankelijk nieuwsmedium. Wij bieden nieuws, gebaseerd op feiten en niet op gevoelens. Wij willen een platform creëren voor moslims en andersdenkenden die met elkaar het intellectuele debat willen en durven aangaan. Wij streven naar het bevorderen van maatschappelijke en politieke bewustwording onder moslims in de Nederlandse samenleving.

Dit doel willen wij bereiken door:
– het stimuleren van een intellectueel en politiek debat tussen moslims en niet-moslims
– wederzijdse misverstanden te benoemen en aan de kaak te stellen
– een bijdrage te leveren aan de vorming van een publieke opinie onder moslims
– het verbinden en vergroten van vertrouwen van moslims in de democratische rechtsstaat en haar instituties
– het versterken van samenwerking tussen moslims en de democratische krachten
– het aanjagen van een eerlijk en kritisch debat over maatschappelijke en politieke  misstanden, zowel binnen de moslimgemeenschappen als daarbuiten

Gebruiksvoorwaarden 
Moslimkrant behoudt zich het recht voor-tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Tevens kan Moslimkrant besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op sites te publiceren in andere media. bijvoorbeeld maar niet beperkt tot televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers 

Email verkeer
De informatie vervat in E-mail berichten die door Moslimkrant worden verzonden alsmede de meegezonden attachments zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is voorbehouden aan geadresseerde. Moslimkrant staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 

Privacyreglement 
Moslimkrant behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen.

Disclaimer
Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites. Berichten die oproepen tot geweld of op een andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze berichten en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

Het is mogelijk dat de informatie inclusief die op de sites wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie of beeldmateriaal die op of via onze websites is verkregen.

Fotogebruik
Moslimkrant maakt gebruik van haar eigen fotomateriaal, aangevuld met foto’s van vaste fotografen. Daarnaast maken wij gebruik van foto’s die vallen onder cc label en via de sociaal media. Toch kan het gebeuren dat er een foto en/of afbeelding per ongeluk alsnog op onze site terecht komt. Dit ondanks onze inspanningen de maker van het materiaal te achterhalen.

In het geval dat het een foto/afbeelding betreft waarvan de rechten aantoonbaar bij u berusten, verzoeken wij hiervan melding te maken binnen 4 weken na plaatsing. In overleg kan er gekozen worden voor vermelding of verwijdering. Claims, zonder dat u contact heeft opgenomen, worden niet in behandeling genomen.

Foto’s die worden ingezonden bij persberichten worden opgenomen in ons archief. Door inzending verschaft de afzender ons het recht om deze foto(‘s) her te gebruiken bij toekomstige artikelen.